Skip to Main Content

Kuidas toimub vanasõiduki tunnustamine?

Sõiduk

Vanasõiduki tunnustamiseks peab kõigpealt olema sobilik sõiduk. Et üldse jutule saada, peab sõidukil vanust olema vähemalt 35 aastat. Põhimõtteliselt võiks tunnustada ka jalgrattaid, kuid tunnustamise protseduur on loodud siiski mootorsõidukeid silmas pidades.

Järgmiseks tuleb sõiduk hinnata originaalsuse ja tehnilise seisukorra mõttes. Originaalsuse osas on vanematele sõidukitele kehtestatud leebemad nõuded, kuna neile on raskem originaalseid varuosi leida. 1929. aasta DKW mootorratta originaalsus peab olema vähemalt 75%, 1985. aasta Iž Planeta oma aga vähemalt 95%.
Originaalsus on alates 05.07.2021 sõltuvuses sõiduki vanusest:

Valmistamisaeg Valmistamisaastad hetkeseisuga Nõutav originaalsusprotsent
vähemalt 70 aastat tagasikuni 195475
60-69 aastat tagasi1955 - 196480
50-59 aastat tagasi1965 - 197485
40-49 aastat tagasi1975 - 198490
35-39 aastat tagasi1985 - 198995

NB! Kuni 04.07.2021 oli valmistamisaasta nõutava originaalsusprotsendiga jäigalt seotud. Kehtisid järgmised originaalsusnõuded:
  1. valmistamisajaga enne 1. jaanuarit 1930. a – vähemalt 70 % ulatuses;
  2. valmistamisajaga alates 1. jaanuarist 1930. a kuni 31. detsembrini 1945. a – vähemalt 75 % ulatuses;
  3. valmistamisajaga alates 1. jaanuarist 1946. a kuni 31. detsembrini 1960. a – vähemalt 85 % ulatuses;
  4. valmistamisajaga alates 1. jaanuarist 1961. a kuni 31. detsembrini 1970. a – vähemalt 90 % ulatuses;
  5. valmistamisajaga alates 1. jaanuarist 1970. a ja vähemalt 35 aastat tagasi – vähemalt 95 % ulatuses.

Originaalseks loetakse ka koopiadetailid, mis on originaaliga äravahetamiseni sarnased. Sellele sarnasusele annavad hinnangu asjatundjad. Autod on jagatud 7 hindamisgruppi, mootorrattad 2 hindamisgruppi ning kehtib põhimõte, et igas hindamisgrupis peab minimaalne originaalsus olema täidetud.

Lisaks originaalsusele hinnatakse ka sõiduki tehnilist seisukorda. Esmane nõue on, et sõiduk peab vastama valmistaja nõuetele. Pidureid ja heitgaase üldjuhul ei mõõdeta, kuid need peavad olema töökorras ning lekkeid sõidukil olla ei tohi. Hindamine toimub välise vaatluse ja proovisõiduga. Tulesid ja elektrilisi agregaate kontrollitakse ka valmistajanõuetele vastavalt, mis tähendab, et need peavad olema töökorras ning õigesti reguleeritud. Tehnilise seisukorra hindamine on oluline, kuna vanasõidukina tunnustamise tulemina saab sõiduk kohe ka ülevaatuse neljaks aastaks (alates 01.07.2022 vähemalt 70-aastane sõiduk kogu akti kehtivuse ajaks). Asjatundjad võivad uuemate sõidukite puhul siiski nõuda, et teostataks tehniline kontroll ülevaatuspunktis, kuna uuematel sõidukitel võib olla vajadus kontrollida pidureid, heitgaase või veermikku tehniliste vahendite abil.

Väga suurt tähelepanu pööratakse sõiduki välimusele. Eesmärk on musta numbriga näha sõidukeid sellises seisundis nagu nad oma esmasel kasutusajal olid. Seetõttu on nõutav originaaliga samaväärne värvkate ning korrosiooni ja värvikahjustusi nähtaval välispinnal ei aktsepteerita. Ilusa, aga originaalile mittevastava värviga musta numbrit ei saa.

Uus suund vanasõidukite hindamisel on säilinud sõidukite suurem väärtustamine – originaalsena võib olla säilinud nii kogu sõiduk, aga ka vaid mingi osa või detail. Säilinud detailide puhul on lubatud ka väiksemaid kahjustusi, kuid tingimusel, et sellisel kujul detaili säilitamine on vajalik tehnikaajaloo säilitamise huvides. Näiteks on värvikahjustusega detailil säilinud vesipildid või originaalsed kaunistused. Või on originaalne istmekate kahjustunud, kuid täpselt samasuguse koopia tegemine ei ole võimalik. Oluline on esteetiline sobivus sõiduki üldise välimusega ning kindlasti on oluline ka see, kui palju konkreetseid sõidukeid on valmistatud või säilinud. Enne II MS valmistatud BMW mootorratta puhul on kahjustatud originaalvärvi säilitamine olulisem kui näiteks 1970-ndatel valmistatud Iž-l.

Täpsemad nõuded ja hindamise kriteeriumid on vanatehnikaklubid ja asjatundjad kokku leppinud läbi ühiste arutelude ning need põhimõtted on käsiraamatu kaante vahel.

Asjatundjad

Hindamist teostab vähemalt kaks asjatundjat. Asjatundjate nimekiri koos kontaktandmetega on avaldatud Transpordiameti kodulehel. Soovitav on asjatundjatega kontakteeruda juba taastamise ajal, et saada nõu taastamistööde nõuete osas. Nii on hiljem lihtsam, kuna vajalikud muudatused saab teha juba töö käigus. Kui asjatundjate nimekirjast sobivat inimest ei leia, siis aitab Eesti Vanatehnika Klubide Liidu juhatus selle leida.

Asjatundjaid on ligi 30, kuid igat marki ja mudelit viimase mutrini nad ikka ei tunne. Seetõttu on hindamisel kehtestatud põhimõte, et hindamisele esitaja peab ka ise esitama vajalikke raamatuid, brošüüre ning fotosid, et asjatundjatel oleks võimalik hinnata originaalsust. Kui mingites detailides jääb ebaselgus, siis otsustab asjatundja, kas ta loeb selle originaalseks üldise sobivuse poolest või mitteoriginaalseks kuni sõiduki omaniku poolt vastavate andmete esitamiseni. Nõukogude Liidus valmistatud ning muude meie maal rohkem levinud sõidukite puhul on asjatundjad üldiselt pädevad ja jagavad hinnatavaid sõidukeid vastavalt oma spetsialiseerumisele. Haruldasemate sõidukite puhul on hindamise protseduurid ka pikemad ning omanik peab olema valmis esitama vajadusel täiendavaid andmeid. See on nii hindajate, sõidukiomaniku kui meie kõigi huvides.

Kuidas toimub asjatundja valimine?

1. Vali Transpordiameti lehel olevast asjatundjate nimekirjast sobiv – kontaktandmed on Transpordiameti kodulehel. Pööra tähelepanu sõiduki kategooriale – mootorratastel ja autodel on erinevad asjatundjad. Piirkonna valik ei ole nii oluline, kuid eelista lähemat asjatundjat.
2. Lepi telefoni või e-kirja teel kokku hindamise aeg ja koht – soovitav on enne saata sõidukist fotod. ASjatundja võib küsida enne hindamisele asumist täiendavat infot.
3. Asjatundja võib soovitada teist asjatundjat, kes on pädevam antud margi osas, on lähemal või saab kiiremini sõiduki üle vaadata.
4. Hindamisel osaleb kaks asjatundjat, teise kaasab esimene ise.
5. Sõiduki ülevaatus toimub vastavalt kokkuleppele kas asjatundja määratud kohas või sõiduki omaniku valitud kohas. Alates 1973. aastast valmistatud sõiduki puhul on tavaliselt vajalik ka ülevaatuspunktis tehnokontroll pidurite, heitgaaside ja veermiku üldiseks kontrolliks.

Tunnustamise akt

Asjatundjad koostavad hindamise kohta akti, mis pärast lõplikku vormistamist antakse omanikule ning on aluseks registritoimingu tegemiseks liiklusregistris. Alates sõiduki ülevaatamisest kuni akti saamiseni tuleb arvestada umbes kahe nädalaga. Asjatundjatele hüvitatakse hindamisega seotud kulud ning Eesti Vanatehnika Klubide Liidule tuleb tasuda 50 eurot akti väljastamisega seotud kulude katteks.

MTÜ Eesti Vanatehnika Klubide Liit arvelduskonto number on EE132200221061429917.

Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse aeg on 12 aastat, mis tähendab, et sõiduk registreeritakse vanasõidukina tähtajaga 12 aastat tunnustamise akti väljastamise ajast, st väljastatakse registreerimistunnistus tähtajaga 12 aastat. Tähtaja möödumisel tuleb sõiduki omanikul taotleda uut vanasõidukina tunnustamist ning vahetada registreerimistunnistus. Pärast vanasõidukina registreerimise tähtaja möödumist on omanikul ka õigus muuta registriandmeid ning kasutada sõidukit edasi nn tavasõidukina. Selleks tuleb esitada avaldus ja tagastada vanasõiduki registreerimismärk.

Asjaajamine liiklusregistris

Vanasõidukiks tunnustamise akt ei asenda sõiduki dokumente. Sõiduki registreerimiseks liiklusregistris tuleb ikka esitada ka omandiõigust tõendavad dokumendid. Vanasõidukiks tunnustamise akt lihtsustab registreerimiseelset ülevaatust ning registriandmete täitmist.

Vanasõidukina registreerimisel tasutakse riigilõivu üldises korras.

Vanasõidukina registreerimine ei ole kohustuslik, kuid vanasõiduki registreerimismärk väljastatakse ainult vanasõidukina tunnustatud sõidukile. Vanasõidukitega seotud regulatsioonid (kasutuspiirangud, soodustused jne) laienevad üksnes vanasõidukina registreeritud sõidukitele.

Mis kasu on mustast numbrist?

Üldiselt on must number kvaliteedimärk sellest, et see sõiduk on väga heas tehnilises seisukorras ning kõrge originaalsusega.

Vanasõiduk ei ole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks ning vanasõidukina tunnustatud sõiduki tehniline seisukord peab olema väga hea. Ülevaatust teostatakse vanasõidukile iga nelja aasta järel. 01.07.2022 jõustusid muudatused, mille kohaselt enne 01.01.1973 valmistatud JA vähemalt 70 aastat vana vanasõiduki puhul tuleb korralisele ülevaatusele minna alles pärast vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse lõppemist. Teisisõnu tähendab see, et vähemalt 70 aastat vanadele vanasõidukitele on ülevaatuse periood 12 aastat. Juba tunnustuse saanud vanasõidukitele rakendub see nõue samuti ning kui vanasõiduk saab 70-aastaseks vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse ajal, siis on automaatselt ülevaatus kuni akti kehtivusaja lõpuni. Sundkindlustust vanasõidukitele ei ole, kuid tänavale sõites peab ikka kindlustusleping olema sõlmitud.

Vanasõidukitega arvestatakse ka uute maksude kehtestamisel, näiteks teekasutustasu ei laiene vanasõidukitele.

Vanasõidukite pildid ja tehnilised andmed avaldatakse ka teistele huvilistele, et propageerida meie harrastust ning jagada kogemusi ja teadmisi.